satra veiligheidszorg zaaksofficier

De samenwerking tussen de TGO-officier en politie in een TGO

Beschrijving: Waar liggen de bevoegdheden en sturingsmogelijkheden van de TGO-zaaksofficier? Wat is haar of zijn competentie en wat ligt bij de teamleider. Heeft een zaaksofficier sturende taken binnen een onderzoek dat door een Team Grootschalige Opsporing wordt uitgevoerd? En op welke wijze neem je deel aan de briefingmomenten of tijdens het samenstellen van de hypotheses en scenario's?

Deze en andere vraagstukken komen in deze workshop aan de orde. Als leider van het opsporingsonderzoek gaan de taken en bevoegdheden van een TGO-officier verder dan het meedenken  met wat door de VKL wordt voorgesteld. Op het niveau van sturing van en richting geven aan het opsporingsonderzoek heeft de zaaksofficier een onderscheidende en leidende rol. Dit in nauwe samenwerking met alle leden van de Vaste Kern Leidinggevenden.

In deze workshop komt de actuele regelgeving ten aanzien van TGO's aan de orde, wordt er aangereikt op welke wijze de zaaksofficier haar of zijn taken binnen de werkwijze van de VKL kan uitvoeren en wordt de positie van de zaaksofficier binnen het onderzoek steviger neergezet. Er wordt ingegaan op en geoefend in het op effectieve wijze voeren van het startgesprek met de teamleider of met de VKL. Ook worden de onderscheidenlijke rollen binnen de VKL en de taken en verantwoordelijkheden van de VKL-leden behandeld. Daarnaast wordt de systematiek van hypotheses en scenario's onder de loep genomen en geoefend. Verder komen de verslagleggingsmomenten, onder andere projectplan en afsprakenjournaal, aan de orde en wordt de samenhang en samenwerking tussen VKL en zaaksofficier in het juiste perspectief geplaatst. Verder maken de elementen "samenwerken aan de relatie" en "onderlinge verhoudingen en communicatie" deel uit van deze workshop.

Doelgroep: Deze workshop is met name bestemd voor Officieren van Justitie die zijn aangewezen als TGO-officier  en parketsecretarissen die deelnemen aan of nauw samenwerken met de VKL binnen een Team Grootschalige Opsporing. Daarnaast is deze workshop geschikt voor overige OvJ's en beleidsmedewerkers.

Resultaat: Na deze workshop is de deelnemer in staat op adequate en kwalitatieve wijze zijn of haar inbreng in de samenwerking binnen een TGO-VKL tot uitvoering te brengen, waarbij de positie van de OvJ binnen het proces van sturing en richtinggeven weer leidend is.

Cursusduur: 3 opeenvolgende dagdelen.

Locatie: in overleg met opdrachtgever.

Bijzonderheden: Hoewel deze workshop (nog) niet binnen het vignettesysteem is opgenomen, is de workshop een uitermate goede basis om als TGO-officier op effectieve en pragmatische wijze binnen een TGO-onderzoek te fungeren.  De invulling van deze workshop laat zich goed combineren met een van de workshops zoals beschreven onder de rubriek TeamWork.

Bob Sassen